Activiteiten


Smiley face

Advies

Stichting ToBe (kunst en cultuur). Visie, organisatie en implementatie partnerschap en dienstverlening Stichting Mooi. Visie- en beleidsvorming Brede Scholen Oosterheem en Meerzicht. Gemeente Zoetermeer. Ontwikkelen sturingsmodel regiegroep Brede School Zoetermeer NIZW, nu NJI. Adviestraject School en Omgeving Praktijkonderwijs in Schiedam. Stichting Rotterdam West. Visie- en organisatieontwikkeling Educatief Centrum de Batavier.

Smiley face

Procesbegeleiding

Verkade horizonverkenning en organisatieadvies. Faciliteren samenwerking opdrachtgever/opdrachtnemer bouw Hogeschool Amsterdam. Stichting Ridderkerk Sport. Procesbegeleiding inhoudelijke en vormgeving organisatorische samenwerking en sturingsmodel wijkgerichte Brede Schoolvorming. Alg. Bijzondere Jenaplan Basisschool De Nieuwe Kring. Vormgeven inhoudelijke en organisatorische samenwerking Brede Schoolvorming en voorbereiding nieuwbouw van school en partners. Gemeente Dordrecht. Plan coördinatie Brede School. Faciliteren en organiseren visieontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige samenwerking tussen partijen. Gemeente Amsterdam. Projectleiding Osdorpse Brede Scholen. Ontwikkelen en faciliteren van inhoudelijke en procesmatige samenwerking tussen afdelingen van het Stadsdeel onderling en tussen Stadsdeel en partijen in het werkveld. Voorbereiding en begeleiding VO-fase Brede Schoolbouw NAI, Bouwdienst Rijkswaterstaat. Visie- en teambuildingsproces


Smiley face

(Team)coaching

Schoolbesturen Dordrecht. Facilitering implementatie samenwerking directeuren partnerorganisaties Brede School. Bestuur Alg. Bijzondere Jenaplan Basisschool De Nieuwe Kring. Implementatie Brede School Rijkswaterstaat, NAI. Professionalisering medewerkers afd. Beleids- en Projectanalyse.de Hoofdafdeling Natte Infrastructuur.

Intervisie Provincie Zuid Holland. Trajecten "Breed Leren" en "Werkende Weg". Samenwerking gemeenten en partners Brede Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Smiley face

Trainingen en methodieken

Bouwondernemingen. Training BVP, procedure, attitude en gedrag. Verkade horizonverkenning en organisatieadvies. Training "coachen en situationeel leidinggeven", management development –traject middenkader gemeente Maastricht. Stichting Buitenschoolse Opvang Popeye. Werken met het protocol Kindermishandeling. Bouwdienst van Rijkswaterstaat bouwen simulatiespel "innovatief aanbesteden" i.s.m Van Gelder & Partners. Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland. Bouwen en leiden simulatiespel "Chain game"; "samen presteren in de keten" i.s.m. Verkade Horizonverkenning en organisatie Advies. Rijkswaterstaat, Plaatsings Advies Commissie van de Directie IJsselmeergebied. Opzetten training "Gedragsgericht interviewen", i.s.w. Verkade Horizonverkenning en organisatie Advies. Agathos en Verkade horionverkenning en organisatieadvies. Beschrijven theoretische achtergronden en methodieken Leerroute voor Leidinggevenden Bouwdienst Rijkswaterstaat. Project Start Up's, Project Follow Up's en Studiedagen Opdrachtgevers onder meer Hogeschool Amsterdam, Rijkswaterstaat, stichtingen op het gebied van kunst en cultuur, welzijns stichtingen, en gemeenten.


Smiley face

Onderzoek en verankering

Kennis in het groot, rapportage KING spiegels van verscheidene grote infraprojecten. Provincie Zuid Holland. Verslagleggen Breed leren: samenwerking gemeenten, onderwijs en welzijn bij Brede Schoolvorming. Ideeën & Media in opdracht van OC&W. Het integraal in kaart brengen van brede school ontwikkelingen op beleids- en uitvoerend niveau bij gemeenten, onderwijs, welzijn en andere partners in de Brede school. NIZW. Verslag van de landelijke Dialoog Brede School voor OC&W NIZW. Onderzoek effectiviteit projecten Jantje Beton gesubsidieerd door Nationale Jeugdraad

Publicaties
Nu even niet; zelf zoeken naar oplossingen voor praktijkproblemen in de Brede School. 2007. Provincie Zuid Holland. Handboek Brede School, samen met JSO. Provincie Zuid-Holland, 2007 Ontwerpen voor ontwikkeling. Brede School De Nieuwe Kring in Diemen, 2006 NIZW Samenwerken in Maastrichtse poeftuinen, 2002 NIZW, expertisecentrum Brede School Participeren in Tilburg, 2002 (NIZW, expertisecentrum Brede School) Samen en van binnen uit Toon, jaargang 5, nummer 9, november 2002
© 2012-2013 InZien, Alle Rechten Voorbehouden. Ontwerp & uitvoering: SJK